Navigácia

.

Plán práce na školský rok 2013/2014

Základná škola Ruskov                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

P L Á N   P R Á C E

na školský rok 2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Vypracovala:

23. septembra 2013                                                              Mgr. Eva Ignácová

                                                                                                riaditeľka školy

              

 

 

 

 

Obsah:

 

I. Organizácia

 1. Organizácia školského roka 2013/2014
 2. Plán zasadnutí pedagogických rád a pracovných porád
 3. Personálne obsadenie školy, funkcie
 4. Zloženie rady školy a rodičovskej rady

 

II. HLAVNÉ ÚLOHY a ROZPRACOVANIE CIEĽOV

 1. Koncepcia a ciele školy
 2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2012/2013
 3. Základné informácie o výbere učebných plánov, učebných osnov, o hodnotiacich procesoch a klasifikácii žiakov
 4. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školský rok 2013/2014
 5. Ďalšie úlohy školy
 6. Oblasť riadenia a vedenia školy
 7. Rozvoj materiálového vybavenia školy
 8. Spolupráca školy s rodičmi, s obcou, s verejnosťou a sponzormi

 

      PRÍLOHY

 1. Plán exkurzií a výletov
 2. Rozdelenie kompetencií
 3. Pedagogická riadiaca činnosť riaditeľky a zástupkyne školy
 4. Vnútorný predpis k MU č.4/2009-R
 5. Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov
 6. Bezpečnosť pri lyžiarskom výcviku žiakov
 7. Školský poriadok školy
 8. Plán činnosti výchovného poradenstva
 9. Rámcový plán Školského klubu detí
 10. Plány metodického združenia 1.- 4. roč., predmetových komisií – prírodovedná a spoločenskovedná
 11. Plán činnosti koordinátora pre drogovú závislosť a iné sociálno patologické javy
 12. Plán činnosti koordinátora pre zdravú školu
 13. Plán činnosti koordinátora pre environmentálnu výchovu
 14. Zápisnice z rokovania pedagogických rád, prac. porád, MZ a PK
 15. Prehľadný rozvrh hodín školy
 16. Učebné plány 1.- 4.roč.a 5.- 9.roč.
 17. Zadelenie úväzkov
 18. Tematické výchovno-vzdelávacie  plány vyučujúcich a predmetov

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola Ruskov bude uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom  a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia , znášanlivosti a tolerancie.

 

Veľký dôraz sa bude klásť na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

 

I. ORGANIZÁCIA:

Organizácia školského roka 2013/2014

Vyučovanie: Prvý polrok sa začína 1. septembra 2013

                        vyučovanie sa začína 2. septembra 2013

                                               končí 31. januára 2014

                      Druhý polrok sa začína 1. februára 2014

                                                končí 27. júna 2014

vyučovanie sa začína 4. februára  končí 27. júna 2014

Prázdniny: Jesenné začínajú 30. októbra  2013  končia sa 1. novembra 2013

                   Vyučovanie sa začína 4. novembra 2013

                   Vianočné začínajú 23. decembra 2013 končia sa 7. januára 2014

                   Vyučovanie sa začína 8. januára 2014

                   Polročné 3. február 2014

                   Jarné od 3. marca 2014 do 7. marca 2014 – Košický kraj

                   Veľkonočné začínajú 17. apríla 2014 končia sa 22. apríla 2014

                   Vyučovanie sa začína 23. apríla 2014

                   Letné začínajú 30. júna 2014 končia 29. augusta 2014

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v čase od 15. 01. 2014 – do 15. 02. 2014

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 12. marca 2014.

 

2. Plán zasadnutí pedagogických rád a pracovných porád

 

 26. 08. 2013 - Pracovná porada

-           privítanie po prázdninách, personálne zmeny

-           zadelenie triednictva, úväzkov, organizácia tried

-           slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

-           vstupné školenie o BOZP a PO

2. 09. 2013  Plán úloh na september

 

30. 08. 2013 -  Pedagogická rada

-           otvorenie

-           pedagog.- organiz. pokyny na školský rok 2013/2014

-           metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov

-           podklady do plánu práce

 

23. 09. 2013 Plán práce školy

11. 11. 2013 Prerokovanie výsledkov prospechu, správania a dochádzky žiakov za

                   I. štvrťrok

20. 01. 2014 Klasifikácia prospechu, správania a dochádzky žiakov za I. polrok

14. 04. 2014 Prerokovanie výsledkov prospechu, správania a dochádzky za III. štvrťrok

23. 06. 2014 Klasifikácia prospechu, správania a dochádzky za II. polrok.

27. 06. 2014 Vyhodnotenie školského roka 2013/2014 - správa

Pracovné porady sa uskutočnia jedenkrát v mesiaci /prvý pondelok v mesiaci/.

Triedne schôdze rodičov sa uskutočnia dvakrát za polrok resp. podľa potreby školy alebo  triednych učiteľov.

 

Prvé celoškolské združenie ZR sa uskutoční 23. 09. 2013 s týmto programom:

1.      Otvorenie

2.      Predstavenie nového predsedu Rady rodičov p. V. Mikloša

3.      Správa rodičov o činnosti rady

4.      Správa o hospodárení, odsúhlasenie príspevku

5.      Vyhodnotenie vých.- vyučovacích výsledkov za školský rok 2012/2013

6.      Plán práce školy na školský rok 2013/2014

7.      Triedne schôdze - voľba tried. dôverníka ZR

 

3. Personálne obsadenie školy

 

Vedenie školy:                                                              

            Mgr. Eva Ignácová                    riaditeľka ZŠ                 

Mgr. Zuzana Kleinová              zástupkyňa RŠ 

 Zadelenie tried:                                                                        počty žiakov

 Anna Češkovičová                             1. A                                       14

Mgr. Eva Gedeonová                          1. B                                       14  

 Mgr. Martina Juriková                      2. ročník                                   17       

 Mgr. Valéria Sinčáková                     3. ročník                                  7         

Ing. Milan Puheim                             4. ročník                                 18

Mgr. Janka Nalevanková                   5. ročník                                   21

Mgr. Elena Miškovská                       6. ročník                                  21                             

Mgr. Andrej Pavlík                            7. ročník                                  16

Mgr. Lucia Schallerová                      8. ročník                                 23

RNDr. Veronika Petruľová                9. ročník                                14

Spolu:                                                                                              165

 

Učitelia náboženskej výchovy:

Farár Blažej Tomko, rím – kat. náboženstvo

            Farárka Edita Balážová - refor. náboženstvo

Kaplán - Mgr. Peter Nemec

Traja žiaci plnia osobitný spôsob dochádzky.

13 žiakov ma individuálny vzdelávací plán - začlenení žiaci.

Vychovávateľky v ŠKD:

Darina Dzurová

Marcela Blašková

Počet žiakov v ŠKD je 43. Máme 2 oddelenia. Klub bude prevádzať činnosť podľa vopred vypracovaného  plánu v  čase od 11.00 do 16.00 hod.

Prevádzkoví zamestnanci:

Imrich Fecko – školník

Paulína Horváthová – upratovačka, výdaj obedov

Jana Slivková – upratovačka, výdaj obedov

Mzdová účtovníčka: Zuzana Daduľaková

 

Ďalšie mimoškolské funkcie:

Mgr. Janka Nalevanková    - výchovná poradkyňa

Mgr. Eva Gedeonová     - koordinátorka pre prevenciu drogových  závislostí a iných sociálno patologických javov

Mgr. Zuzana Kleinová        - koordinátorka pre zdravú školu

Anna Češkovičová              - poverená písaním zápisníc z pedag.rád a pracov.porád

Anna Češkovičová              - zodpovedná za vedenie kroniky

RNDr. Veronika Petruľová - zodpovedná za fotodokumentáciu

Mgr. Martina Juriková        - koordinátorka environmentálnej výchovy

 

Zodpovednosť za olympiády a súťaže:

Matematika - Pytagoriáda            Mgr. Eva Ignácová, Mgr. Elena Miškovská

Fyzika, mat. súťaže                      Mgr. Janka Nalevanková

Chémia, biológia                          RNDr. Veronika Petruľová

Geografia, ruský jazyk                 Mgr. Andrej Pavlík

Anglický jazyk                              Ing. Milan Puheim

Slovenský jazyk                            Mgr. Lucia Schallerová

HK, Šaliansky Maťko                   Mgr. Lucia Schallerová

Výtvarná výchova                         Mgr. Valéria Sinčáková

Športové súťaže                             Mgr. Elena Miškovská

 

Metodické orgány školy:

 

Metodické združenie pre 1. - 4. ročník

Vedúca: Mgr. Valéria Sinčáková

Členovia: Mgr. Eva Ignácová, Mgr. Zuzana Kleinová, Anna Češkovičová, Mgr. Eva Gedeonová, Mgr. Martina Juriková, Ing. Milan Puheim

ŠKD – Darina Dzurová, Marcela Blašková                                           

 

Predmetová komisia spoločenskovedná

Vedúci: Mgr. Lucia Schallerová

Anna Češkovičová, Mgr. Elena Miškovská,  Mgr. Valéria Sinčáková,  RNDr. Veronika Petruľová, Mgr. Eva Ignácová,  Mgr. Andrej Pavlík, Ing. Milan Puheim, Mgr. Eva Gedeonová

 

Predmetová komisia prírodovedná

Vedúca: Mgr. Janka Nalevanková

Členovia: Mgr. Elena Miškovská, RNDr. Veronika Petruľová Phd, Mgr. Andrej Pavlík,  Češkovičová, Mgr. Martina Juriková

 

 

Správcovstvo kabinetov:

Fyzika,  matematika                                                 Mgr. J. Nalevanková

Telesná výchova                                                        Mgr. E. Miškovská   

Biológia, Chémia                                                       RNDr. Veronika Petruľová

Geografia                                                                  Mgr. A. Pavlík

Dejepis                                                                      Anna Češkovičová

Slovenský jazyk                                                        Mgr. L. Schallerová

Hudobná výchova                                                           Darina Dzurová       

1.– 4. roč.                                                                   A. Češkovičová

Sklad učebníc                                                            Mgr. V. Sinčáková

Knižnica, didaktická technika                                   Mgr. M. Juriková

Zariadenie školy                                                         Mgr. Z. Kleinová

 

4. Zloženie rady školy:      

Predseda:          Anna Češkovičová

Podpredseda:    Mgr. Valéria Sinčáková

Členovia:          PhDr. Alena Vargová

                          Bc. Beáta Novotná

                          Jaroslava Lacková

                          Marek Hrabkovský

                          Blažej Tomko

                          Ing. Štefan Daduľak

                          Radoslav Dzuro

                          Rastislav Kinlovič

                          Paulína Horváthová

                       

Zloženie rady rodičov:

Predseda:       Viktor Mikloš       triedny dôverník    2. ročník

Pokladník:      Jaroslava Lacková                                           

Členovia:        Lenka Olšinárová                                            9. ročník

                       Beáta Novotná                                                 8. ročník

                       Peter Mikloš                                                    7. ročník

                       Marek Hrabkovský                                          6. ročník

                       Miroslav Gašparovič                                       5. ročník

                       Emília Juhásová                                              4. ročník

                       Michaela Jurčová                                             3. ročník

                       Petra Okošová                                                 1. A

                       Patrícia Ovčariková                                         1. B

 

II. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV

 

1. Koncepcia školy

Budovať modernú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu reflektujúcu požiadavky premeny tradičného vzdelávacieho systému.

Na splnenie cieľa je potrebné vytýčiť nasledovné strategické ciele:

 1. Oblasť vzdelávania a výchovy

V školskom vzdelávacom programe sa sústredíme na:

Ø  rozvoj kľúčových kompetencií,

v    Komunikačné spôsobilosti

v    finančná a čitateľská gramotnosť 

v  Gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií

v  Spôsobilosť v oblasti digitálnej gramotnosti - IKT

v  Spôsobilosť učiťsa učiťsa

v  Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

v  Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti   

Ø  podpora kritického myslenia,

Ø  učiť sa pre život,

Ø  preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín,

Ø  uplatňovať netradičné formy, metódy a prostriedky vyučovania – aktivizujúce a tvorivé,

Ø  rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť v oblasti environmentálnej výchovy

Ø  rozvíjať počítačovú gramotnosť,

Ø  vo vyučovaní internet využívať ako zdroj informácií,

Ø  kvalitné vyučovanie cudzích jazykov,

Ø  podporovať talentovaných a nadaných žiakov,

Ø  individualizácia vzdelávania, zohľadňovať individuálne potreby žiakov, stupeň rozvoja ich poznávacích schopností, zameranie a ašpirácia, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

Ø  vzťah učiteľ - žiak založiť na vzájomnej úcte , rešpektovaní a spolupráci,

Ø  posilniť výchovnú funkciu školy,

Ø  zamerať výchovu na posilnenie úcty k ľudským právam a základným slobodám,

Ø  viesť žiakov k tomu, aby si ctili kultúru národa, národný jazyk, národné hodnoty krajiny,

Ø  venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl,

Ø  organizovať pre žiakov školy voľnočasové aktivity,

Ø  zlepšiť správanie žiakov,

Ø  zlepšiť dochádzku rómskych žiakov,

Ø  ŠKD

 

2.      Oblasť podmienok školy

Ø  pre všetkých zamestnancov školy zabezpečiť dobré pracovné podmienky, podporovať a rozvíjať kvalitné medziľudské vzťahy,

Ø  vytvárať podmienky na ďalšie vzdelávanie učiteľov,

Ø  zabezpečiť dopĺňanie kabinetov novými učebnými pomôckami, didaktickou technikou,

Ø  vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a zamestnancov,

Ø  spracovať projekty na základe výziev, predovšetkým MŠVVaŠ ale aj iných organizácií a nadácií /štrukturálne a komunitárne fondy EÚ, Konto Orange, SPP, T-COM.../

Ø  spolupracovať s rodičmi žiakov /Deň otvorených dverí, Európsky deň rodičov a škôl, využívať internetovú žiacku knižku, webovú stránku školy, školské akcie.../

Ø  spolupracovať s radou rodičov a radou školy, zriaďovateľom,

Ø  spolupracovať s inými subjektmi – Polícia, CPPPaP, CŠPP, Združenie Orava, MPC Košice, Prešov,

Ø  naďalej budovať imidž školy - školské podujatia, významné úspechy školy, verejné prezentácie žiakov školy

Ø  zintenzívniť a skvalitniť informačné aktivity o dianí v škole

 

Najdôležitejšie ciele na školský rok 2013/2014:

ü  Kvalitné vzdelávanie a výchova

ü  Kvalitné jazykové vzdelávanie

ü  Rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti

ü  Rozvoj technického myslenia a informatiky

ü  Rozvoj emocionálnej inteligencie

ü  Využívanie interaktívnych tabúľ a počítačov v edukačnom procese

ü  Organizovať pre žiakov zaujímavé školské akcie.

 

2. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2012/2013

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v hodnotenom roku škola vykonávala v zmysle             pedagogickoorganizačných pokynov MŠ SR, základných pedagogických dokumentov, aktuálnych usmernení a podľa celoročného plánu práce, ktorý zohľadňoval požiadavky zriaďovateľa i širokej rodičovskej verejnosti, ako i naše možnosti.

Prospech:

Na prvom stupni bolo spolu 64 žiakov. Samé jednotky malo 34 žiakov, 1 žiak neprospel, neklasifikovaných žiakov sme nemali.

Na druhom stupni bolo 92 žiakov. Samé jednotky malo 12 žiakov.

Počet žiakov 9. ročníka: 16                  z nich neumiestnených: 0

Výsledky prijímacích pohovorov:

            gymnázium - 4, stredné odborné školy - 12

počet končiacich v nižších ročníkoch: 2        z nich neumiestnených : 2

Správanie:

znížená známka zo správania na 2. stupeň – 1.stupeň: 1      2. stupeň: 3

            znížená známka zo správania na 3. stupeň -                 2                       1

            znížená známka zo správania na 4. stupeň                    0                       1

Počet udelených pochvál riaditeľkou školy – 82

Počet pokarhaných žiakov riaditeľkou školy – 2

Mimoriadna cena riaditeľky školy za výborný prospech, správanie, dochádzku,       reprezentáciu školy – Margita Kažimírová za reprezentáciu školy na športových súťažiach

Skokan roka – 3 žiaci /zlepšenie prospechu za II. polrok/

Dochádzka:

 počet vymeškaných hodín:

 na I. stupni  - ospr.   4 054         z toho neospr.      354  

             na II. stupni - ospr. 11 160        z toho neospr.      304

             spolu            - ospr. 15 214        z toho neospr.      658

Vypracovali sme učebné osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie plány  pre 1.- 4. ročník a 5.- 9. ročník podľa ŠVP a ŠkVP. V ŠkVP sme využili možnosti  voľného počtu hodín na rozšírenie  a prehĺbenie obsahu predmetov zaradených do ŠVP. Pokračovali sme vo vyučovaní  predmetu environmentálna výchova a dramatická výchova ako povinných predmetov.  

Postupne budujeme inštitúciu, ktorá premieňa tradičnú školu na modernú. Odbúravame množstvo faktografických údajov, uplatňujeme  netradičné formy a metódy.

 V školskom roku sme sa zamerali na celkový rozvoj žiaka pri rešpektovaní jeho jedinečnosti - rozvoj jeho kľúčových kompetencií. Zamerali sme sa aj na talentovaných a nadaných žiakov. Pozornosť sme venovali aj žiakom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.

 Spolupráca s rodičmi pokračovala aj v tomto školskom roku spoločnými akciami a podporou finančnou a materiálnou. Napísali sme predpísané výstupné previerky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prírodovedy, vlastivedy... Na predmetových komisiách sa percentuálne vyhodnotili  výsledky z jednotlivých  predmetov a prijali sa opatrenia na zlepšenie.

 

 Úlohy podľa POP 2012/2013

-         zapojili sme sa do projektu Záložka do knihy spája školy

-         aktivity na podporu zdravia - beseda o drogách

-         environmentálna výchova - separovanie, čistá voda, svetový deň mlieka, zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny – využili sme svetové a dni

-         vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa - beseda so psychologičkami

-         voľnočasové aktivity turnaje, súťaže - frolbal, futbal, streľba, športové popoludnia

-         šikanovanie – beseda 5.- 9. roč.

-         spolupracovať s ligou proti rakovine, ligou za duševné zdravie, Únia nevidiacich a slabozrakých a slabozrakých, Červené stužky - zbierky

-         projekt Správaj sa normálne - žiaci 5. ročníka

-         venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevyhodnoteného prostredia

-    budovať školskú knižnicu -  medzinárodný deň školských knižníc

-         bezpečné používanie internetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza výstupných testov: Slovenský jazyk          

                                    1. stupeň

 

Ročník

Známky

Percentuálna úspešnosť

Priemerná známka

 

 

      I.

Výborný – 8

Chválitebný - 4

Dobrý – 3

Dostatočný – 0

Nedostatočný - 0

 

 

84,35

 

 

1,57

 

 

     II.

 

Výborný – 3

Chválitebný – 2

Dobrý – 2

Dostatočný – 0

Nedostatočný – 0

 

 

85,14

 

 

1,85

 

 

     III.

Výborný – 13

Chválitebný – 2

Dobrý – 0

Dostatočný – 0

Nedostatočný – 0

 

 

88,24

 

 

1,13

 

 

IV.

Výborný – 5

Chválitebný – 8

Dobrý – 3

Dostatočný – 1

Nedostatočný - 3

 

 

71,97

 

 

1,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza výstupných testov: Matematika

1. stupeň

 

Ročník

Známky

Percentuálna úspešnosť

Priemerná známka

 

 

I.

Výborný - 10

Chválitebný – 4

Dobrý – 1

Dostatočný – 0

Nedostatočný - 1

 

 

83,40

 

 

1,60

 

 

II.

 

Výborný– 1

Chválitebný – 5

Dobrý – 0

Dostatočný –1

Nedostatočný – 0

 

 

63,87

 

 

2,14

 

 

III.

Výborný – 10

Chválitebný – 5

Dobrý – 0

Dostatočný – 0

Nedostatočný – 0

 

 

91,37

 

 

 

1,26

 

 

IV.

Výborný – 4

Chválitebný – 5

Dobrý – 7

Dostatočný – 3

Nedostatočný – 0

 

 

70,25

 

 

 

2,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza výstupných testov: Slovenský jazyk

                             2. stupeň   

           

Ročník

Známky

Percentuálna úspešnosť

Priemerná známka

 

 

V.

Výborný- 1

Chválitebný - 9

Dobrý - 4

Dostatočný - 1

Nedostatočný - 2

 

 

      68

 

 

      2,6

 

 

VI.

 

Výborný – 0

Chválitebný- 3

Dobrý– 6

Dostatočný- 3

Nedostatočný – 2

 

 

      51

 

 

      3,2

 

 

VII.

Výborný – 0

Chválitebný – 4

Dobrý – 11

Dostatočný – 4

Nedostatočný – 0

 

 

      61

 

 

      2,6

 

 

VIII.

Výborný – 0

Chválitebný – 2

Dobrý – 9

Dostatočný – 1

Nedostatočný – 0

 

 

      58 

 

 

      2,9

 

 

IX.

Výborný – 0

Chválitebný – 0

Dobrý – 11

Dostatočný – 5

Nedostatočný – 0

 

 

      53

 

 

      2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísali sme výstupné previerky z čítania s porozumením.

 

 

trieda

Počet píšucich

Úspešnosť %

1. ročník

14

66,67

2. ročník

8

60,71

            3. ročník

13

67,42

4. ročník

17

64,71

 1. ročník

15

84,33

 1. ročník

13

73,85

 1. ročník

17

79,14

 1. ročník

12

70,00

 1. ročník

13

64,62

 

 

Výsledky celoslovenského testovania:

8. november 2012

KOMPARO – testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - písalo 14 žiakov

M:   38,4 % / SR –  50,5%/                          SJL: 48,5 % /SR – 54,8 %/

 

KOMPARO  testovanie žiakov 8. ročníka - písalo14 žiakov

M: 39,5% SR – 55,3%                                   SJL: 48,4% /SR:51,0%/

prírodovedné predmety: 47,2 % /SR – 50,4 %/spoločenské predmety: 44,1 % /SR -43,5%/

všeobecné študijné predpoklady: 53,3 % / SR – 55,3 %/

 

13. marec 2013

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 2013 - písalo 16 žiakov

M: 43,12 % / SR – 60,07 %/                       SJL: 61,75 % /SR – 67,51  %/

 

Zapojili sme sa do matematických, fyzikálnych súťaží, Klokan, Klokanko, Malá matematická olympiáda, Pytagoriáda, fyzikálna olympiáda, iBobor, Expert.

Matematická olympiáda – M. Hrabkovský 5. roč. 2. miesto, Malá matematická olympiáda – L. Takáčová – 6. roč. - úspešný riešiteľ

Dobré výsledky sme dosiahli v prednese poézie a prózy.

Šaliansky Maťko: L. Takáčová –6. roč. -  2. miesto, M. Juhásová – 3. roč.- 3. miesto. 

Výtvarné súťaže: 112 očami detí – K. Andorová – 7. roč.- 1. miesto, Európa v škole obvodové kolo:  písomné práce: N. Karakóová – 9.roč.- 3.miesto , Svet očami Rómov – M. Morga – 4. roč. celoslovenská súťaž - ocenenie

Deň múz – M. Juhásová- prednes – 3. roč. - 3. miesto

Výborné výsledky dosahuje detský divadelný súbor  „Regetka“ pod vedením p. uč. Mgr. V. Sinčákovej. Divadelný Ďurkov – 1. miesto. Krajská súťaž Detské divadelné Košice kde skončili na 3. mieste,  Divadelné Košice Jula Zborovjana 2012 -  1. miesto.   

Slávik Slovenska – V. Vargová 1. miesto, R. Novotná – 2. miesto, A. Dzuro – 3. miesto

Zorganizovali sme  výchovné koncerty, vystúpenie hudobníka z Očovej, ktorý predviedol hru na netradičných hudobných nástrojoch. Divadelné predstavenie Zabudnutý čert. Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili koncertu s Mariánom Čekovským zameraným na prevenciu kriminality a trávenie voľného času detí. Pre žiakov 1. stupňa vystúpili žiaci ĽŠU Valaliky.

V telesnej výchove sme dosiahli veľmi dobré výsledky. Žiaci sa zapojili do okresných a krajských  súťaží. Malý futbal, florbal, streľba zo vzduchovky, cezpoľný beh, orientačný beh, atletika..

Cezpoľný beh obvodové kolo – D. Bérešová – 2. miesto, družstvo dievčat – 2. miesto,

Orientačný beh – 3. miesto družstvo dievčat a 3. miesto družstvo chlapcov

Streľba zo vzduchovky: obvod. Ľ. Sedlák – 1. miesto

Atletika: okres - N. Karakóova - 9. roč.- 1. miesto-skok do diaľky, družstvo dievčat – 2. miesto D. Bérešová - 7. roč.- beh na 60 m

Beh okolo Slanského hradu: D. Bérešová - 6. roč. – 2. miesto, S. Takáč – 2. miesto, M. Kažimírová - 7. roč.- 3. miesto

Beh Jozefa Plachého jesenný beh: Čaňa D. Bérešová- 7.roč.- 1. miesto, A. Balogová – 5. roč. 1. miesto

Hľadáme nových olympionikov: okres: M. Kažimírová - 7.roč.- 1.miesto

M. Kažimírová postúpila na celoslovenskú súťaž v Dubnici nad Váhom.

Kinderiáda  súťaž pre žiakov 2.- 5.roč. E. Truhanová – 2. roč. beh na 60 m – 3. miesto.

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku v ZŠ Čaňa. Žiaci II. stupňa sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisko Poráčskej doliny.

Koordinátorky pripravovali množstvo zaujímavých akcií, ktoré boli uskutočnené pre žiakov 1. stupňa, pre žiakov 2. stupňa alebo sa akcie zúčastnili všetci žiaci.

Zbierky:  Deň bielej pastelky,  Deň narcisov, celoslovenská kampaň Červené stužky, Týždeň boja proti drogám, Deň duševného zdravia...

Besedy: 1.- 4. roč.

Zubná hygiena

5.- 9. roč.

Ako sa správne učiť

Ochrana ľudských práv a slobôd, prevencia šikanovania

8. roč. - problémy dospievania

Pravda o drogách

9. roč. Voľba povolania -  psychologička.

9. roč. ÚPSVaR  o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce - zamestnanci

PRO EDUKO burza stredných škôl, dopravná

1.-9.roč.

Beseda s G. Futovou spisovateľkou

Súťaže: Európa v škole, Budimírske studničky, Hasiči, Deti maľujú vojakov, Divadelný Ďurkov, Detské divadelné Košice, Divadelné Košice Jula Zborovjana, Pytagoriáda, HK, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska, Matematický klokan klokanko, Kinderiáda, Botanikiáda, Mladý zdravotník, Rúfusove Bohdanovce, Beh okolo Slanského hradu, Orientačný beh, Botanikiáda, Hľadáme nových olympionikov, orientačný beh, cezpoľný beh.

Projekty: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Národný projekt Karierový a profesijný rast pedagogických zamestnancov, Záložka do knihy spája školy, Recykluj a vyhraj, Týždeň hlasného čítania, Stromy poznania, Európa v škole, Čítame s Osmijankom, Týždeň boja proti drogám, Žiačik separáčik, Baterky na správnom mieste, Recyklohry, vyčistíme Slovensko, Medzinárodný deň školských knižníc, Tenis má ZŠ, Deň ľudovej rozprávky, Adoptujme si zvieratko, Správaj sa normálne.

  Spolupracovali sme s Kultúrnym centrom Abova. Tvorivé dielne boli zamerané ku Dňu matiek. Navštívili sme Bábkové divadlo v Košiciach.

Zapojili sme sa do zberu papiera, plastových vrchnáčikov, bateriek, viečok SABI, plechoviek.

Vydarilo sa nám aj veľa celoškolských podujatí. Deň detí – bol netradičný v maskách.

Zorganizovali sme 2. ročník celoškolskej akcie Základná škola má talent, na ktorej vystúpili žiaci našej školy. Spievalo sa, recitovalo, hralo na hudobných nástrojoch, oceňovalo... Veľkým prínosom bolo vystúpenie našich bývalých žiakov, ktorí pokračujú v hudobnej skupine Elias.

Ďalšie akcie: Medzinárodný deň školských knižníc, Deň mlieka, Deň Zeme, Deň vody, Deň zvierat, Deň zdravej výživy, Strašidelný večierok, Šarkaniáda, prišiel k nám Mikuláš, Vianočná slávnosť,  zápis žiakov do 1. ročníka,  Noc výskumníkov, Noc s Andersenom, vianočná a veľkonočná burza...

 Výtvarné a literárne práce našich žiakov prezentujeme v časopisoch  Vrabček a Zornička. O našich akciách sa dozvedá aj široká verejnosť v obecných novinách „Ruskovčan“ a z web stránky školy.   

Organizovali sme aktivity, ktoré prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov, ich zručností a spôsobilosti v digitálnej oblasti. Vyučovací proces učitelia obohacovali výučbou na interaktívnych tabuliach, prezentáciami, praktickou výučbou v prírode, pokusmi, exkurziami, dramatizáciou, vyhľadávaním informácií na internete...

Exkurzie: Vysoké Tatry, Dolný Kubín,  Miklušova väznica,  Slovenský hydrometeorologický ústav Košice, Planetárium Košice, Orava, Osvienčim, Wielicka soľná jaskyňa - Poľsko.

Školské výlety: Spišské Podhradie a okolie, Bojnice, Bardejovské Kúpele, ZOO Kavečany.

 Dobrá bola spolupráca s radou rodičov, radou školy, materskou školou, s obecným zastupiteľstvom. Spoločnými akciami sa podieľame na oživení kultúrno-spoločenského života  školy aj obce. Napr. zorganizovali sme  zápis do 1. ročníka, Deň detí -  karneval, Deň matiek, Október - mesiac úcty k starším, Základná škola má talent...

 

Materiálno – technické vybavenie školy:

V školskom roku 2012/2013 sme vykonali tieto práce:

·         zakúpenie nábytku do1. B triedy,

·         nainštalovanie novej interaktívnej tabule do 1. B triedy,

·         výmena podláh v šatniach,

·         výmena podláh v jednej triede a v kancelárii ekonómky,

·         úprava exteriéru školy,

·         revízia plynového zariadenia a plynových kotlov,

·         preskúšali sme komíny,

·         odoberáme pedagogickú tlač a literatúru,

·         z príspevkov rodičov do ŠKD sme vymenili školské lavice,

 

 

 

 

 

 

 

3. Základné informácie o výbere učebných plánov, učebných osnov, o hodnotiacich procesoch a klasifikácii žiakov

 

1.Výber učebných plánov

2013/2014

1. ročník /17+5/

2. ročník /18+5/

3. ročník  /20+5/

4. ročník  /21+5/

Slovenský jazyk

8

6+1

6+1

6+1

Matematika

4

4

3+1

3+1

Prírodoveda

+1

1

1

1+1

Vlastiveda

/

1

1

1+1

Anglický jazyk

+1

+1

3

3

Etická/náb.vých.

1

1

1

1

Informatická výc

/

1

1

1

Výtvarná vých.

1+1

1+1

1+1

1

Hudobná vých.

1

1

1

1

Telesná vých.

2

2

2

2

Pracovné vyuč.

/

/

/

1

Dramatická vých

+1

+1

+1

/

Environmentálna

+1

+1

+1

+1

 

Predmety

5. roč./21+6/

6. roč./23+6/

7.roč./24+6/

8.roč./24+6/

9.roč./23+7/

Slovenský jazyk

4+1

4+1

5

5

5+1

Matematika

3+1

4+1

4

4+1

4+1

Anglický jazyk

3

3

3

3

3+1

Ruský jazyk

/

1

1

1

1

Biológia

1+1

1+1

1+1

1+1

1

Geografia

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

Dejepis

2

1

1

1

1

Fyzika

/

1

1+1

1+1

2

Chémia

/

1

1

1+1

1+1

Výtvarná vých.

1+1

1

1

/

/

Hudobná vých.

1

1

1

/

/

Technika

/

/

/

1

/

Svet práce

/

/

1

/

/

Občianska náuka

1

1

1

/

1

Etická/náb.vých.

1

1

+1

1

1

Informatika

1

+1

+1

1

+1

Telesná vých.

2

2

2

2

2

Výchova umením

/

/

/

1

+1

Environmentálna

+1

+1

+1

+1

/

2. stupeň

     

2. Učebné plány

Vyučujúci jednotlivých predmetov sa riadia platnými učebnými osnovami na základe ktorých si vypracujú tematické výchovno vzdelávacie plány.

  3. Štandardy

Vzdelávacie štandardy patria medzi základné pedagogické dokumenty, slúžia spolu s učebnými plánmi a učebnými osnovami na riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania učiva. Druhou časťou sú vymedzené požiadavky na vedomosti a zručnosti, ktoré si žiak musí utvrdiť do skončenia 9. ročníka. Doteraz vypracované štandardy vyučujúci využívajú pri zostavovaní tem. učebných plánov pri porovnávaní % úspešnosti v písomných prácach a testoch.

Hodnotenie a klasifikácia

Vychádzame z Metodického pokynu č.22/2011 o hodnotení žiakov základnej školy.

Rozhodnutím riaditeľky školy na návrh pedagogickej rady /30.08.2013/ sa budú klasifikovať všetky predmety:

-           na I. stupni   klasifikujeme všetky vyučovacie predmety aj výchovy

-           v 1., 2.,3.,4. ročníku ZŠ na základe záujmu zákonných zástupcov vyučujeme povinne voliteľný predmet náboženská výchova v alternácii a etickou výchovou, hodnotíme slovne absolvoval, neabsolvoval

-           na II. stupni ročníky 5.- 9. povinne sa klasifikujú matematika, slovenský jazyk, biológia, geografia, chémia, anglický jazyk, ruský jazyk, dejepis, fyzika aj výchovy- hudobná, telesná, výtvarná,  občianska náuka, environmentálna, svet práce, technika, výchova umením

-           povinne voliteľný predmet náboženská výchova v alternácii s etickou výchovou a  nepovinné predmety sa neklasifikujú

-           žiak neprospel, ak má aspoň z jedného povin. klasifikovaného predmetu stupeň nedostatočný aj po opravnej skúške

Ak zákonní zástupcovia majú pochybnosti o klasifikácii je možné do troch dní požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie.

 

4. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP MŠVVaŠ SR pre školský rok 2013/2014

 

Čitateľská gramotnosť

Podporíme vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí

T: školský rok 2013/14                                  Z: RŠ, Schall.

Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosť argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch

T. školský rok 2013/2014                               Z: všetci vyuč.

 

Sociálne znevýhodnené prostredie

Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie

T: školský rok: 2013/2014                             Z: všetci vyuč.

V spolupráci s Obecným úradom Olšovany, príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania žiakov a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP vytvárať vhodné individuálne podmienky

           T: školský rok 2013/2014                              Z: RZŠ

 

Cudzí jazyk

Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Informácie: http://elp.ecml.at/.

T: školský rok 2013/2014                                         Z: Puh., Pet., Pav.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie(CLIL), kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať hru ako motivačnú didaktickú pomôcku, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové hry, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloha audio/video-prezentácie riešenia úloh

         T: školský rok 2013/2014                                 Z: Puh., Pet., Pav.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie

         T: školský rok 2013/2014                                 Z: Puh., Pet., Pav.

 

Školská knižnica

Systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty, nevyhnutné pre činnosť školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk

         T: školský rok:2013/2014                                 Z. Jur.

 

Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc

          T: školský rok:2013/2014                                Z. Jur.

V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc zapojíme sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorého cieľom je podpora čítania

T: školský rok:2013/2014                            Z: Jur.

V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc zapojiť sa do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

T: október 2013                                             Z: Jur.

 

Zdravý životný štýl

Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu aj s využitím metodík na www.bezpre.sk

T: školský rok 2013/14                                  Z: ZRŠ

Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská po vyučovaní

T: školský rok 2013/14                                 Z: RŠ

Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín

T: školský rok 2013/14                                Z: všetci vyuč.

Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny

T: školský rok 2013/14                                  Z: ZRŠ

Podieľať sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, aktualizovaného Národného programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného programu kardiovaskulárnych ochorení s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a prevencie výživou

T: priebežne                                                    Z : ZRŠ, vyučujúci

V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS zapojiť sa do celoslovenskej kampane Červené stužky

           T: priebežne                                                      Z : Ged

V súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č-7/2006-R k prevencii riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach jasne vymedziť opatrenia na predchádzanie a riešenie šikanovania v komplexnej stratégii školy a uplatňovať jej realizáciu v praxi.

T: september   2013                                       Z: RŠ, Ged

Realizovať a aktivity iného charakteru za účasti zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva alebo pediatrov a gastroenterológov zdravotníckych zariadení. V súvislosti s prevenciou vo výžive spolupracovať so zariadeniami školského stravovania

             T. priebežne                                                   Z: ZRŠ

 

Ľudské a detské práva

Do školských vzdelávacích programov zapracujeme témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv , práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzanie všetkých formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie

T: školský rok 2013/14                                  Z: Mišk.

V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva  na roky 2005-2014 výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Zabezpečiť na ochranu a implementáciu ľudských práv efektívnu spoluprácu školy, rodičov mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity.

T: školský rok 2013/14                                   Z: Mišk.

Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, prednášok, súťaží, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv

T: školský rok 2013/14                                   Z:Mišk.

V rámci výchovy k ľudským právam využívať Manuál výchovy mládeže k ľudským právam KOMPAS – www.iuventa.sk

T: školský rok 2013/14                                   Z: Mišk.

 

Bezpečnosť a prevencia

V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa monitorovať správanie sa detí a žiakov  - fyzické a psychické násilie, poškodenie alebo zneužitie, zanedbávanie alebo nedbalé zaobchádzanie, týranie alebo vykorisťovanie vrátane sexuálneho zneužívania.

              T: školský rok 2013/2014                           Z: Ged., vyuč.

Dôsledne dodržiavať zásady prevencie rizikového správania v školách a zdokonaľovať manažment a efektívnosť riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a prevenciu úrazov

T: školský rok 2013/14                                  Z: Ged.

V školskom poriadku vymedziť opatrenia proti šíreniu legálnych drog(alkohol a tabak) a nelegálnych drog v školskom prostredí. O týchto opatreniach oboznámiť rodičov žiakov školy. Vedenie školy a učiteľ-koordinátor prevencie sú povinní priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci.

T: september 2013                                        Z: RŠ, Ged

V  zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality realizovať projekty, aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia www.bezpre.sk

T: september a priebežne                               Z: Ged

V rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011-2014 zrealizujeme besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou

T: školský rok 2013/14                                Z: Nal.

Využívať metodickú publikáciu “Všetci to robia“ a „ K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu tabakizmu a užívania alkoholu. Publikácie a informácie sú zverejnené na www.statpedu.sk

            T: školský rok 2013/2014                            Z: Ged.

 

Finančná gramotnosť

Implementovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do ŠkVP www.statpedu.sk,www.siov.sk

           T: školský rok 2013/2014                             T: všetci vyuč.

Realizovať aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti www.viacakopeniaze.sk

          T: školský rok 2013/2014                              T: všetci vyuč.

Implementovať inovačné pedagogické metódy s využitím informačných a komunikačných technológií a venovať pozornosť  rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti

T: školský rok 2013/14                                  Z: všetci

Zamerať sa na ochranu detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www. bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.ovce.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk

T: školský rok 2013/14                                  Z: Jur., Nal.

Ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam využívať digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym pedagogickým ústavom

T:školský rok 2013/2014                             Z: všetci

 

 1. Ďalšie úlohy pre I. stupeň :

 

a) Vypracovať plán práce MZ

T: september 2013                                                Z: vedúca MZ    

b) Venovať zvýšenú pozornosť počúvaniu a čítaniu s porozumením, rozvíjať komunikačné schopnosti v materinskom jazyku

T: školský rok  2013/14                                       Z : všetci vyuč.

c) V 1. ročníku využívať hravé a veku primerané metódy a formy práce a spolupracovať s rodičmi.

T: školský rok 2013/14                                        Z : TU      

d) Na hodinách matematiky viesť žiakov k rozvoju tvorivého myslenia a neustále zlepšovať vedomostnú úroveň matematiky.

T: školský rok 2013/14                                       Z : vyuč. 1. stupňa

e) Pokračovať v  spolupráci s materskou školou v záujme zníženia problémov adaptácie detí v 1. ročníku.

T: školský rok  2013/14                                       Z: RŠ, vyuč. 1.stupňa

f) Zápis detí do 1. ročníka ZŠ dôsledne realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP na školský rok 2013/14.

T: od 15. 01. - 15. 02. 2014                                 Z: RŠ       

g )Vyučujúce I. stupňa spolupracujú s vychovávateľkami ŠKD pri výchove žiakov.

T: školský rok  2013/14                                       Z: vyuč., vych. ŠKD

 

Úlohy pre 2. stupeň:

a) V predmete SJ a L na základe analýzy vstupných testov odstraňovať nedostatky vo vedomostiach žiakov  individuálnym prístupom.

T: školský rok  2013/14                                          Z: Schall.

b) Pripravovať žiakov na celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka

T: 12. marec 2014                                                  Z: p. uč. Mišk., Schall

c) Vzbudzovať u žiakov záujem o čítanie. Formovať u žiakov kladný vzťah ku knihe  a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach. Navštevovať školskú a obecnú knižnicu.

T: školský rok  2013/14                                         Z: Schall.

d) Na hodinách AJ zvýšiť dôraz na správne čítanie, písanie, výslovnosť, na komunikatívnosť a na prácu s talentovanými žiakmi.

T: školský rok  2013/14                                         Z: p. uč. Puh.     

e) Pripraviť žiakov na olympiádu AJ, zorganizovať školské kolo a kvízy jazykových zručností v AJ.

T: školský rok  2013/14                                          Z: p. uč. Puh. ,Pet.

f)  Nadaných žiakov pripravovať na predmetové olympiády a vedomostné súťaže. Organizovať školské kolá a každý úspech jednotlivca a kolektívu propagovať na nástenkách, v školskom časopise alebo v novinách.

T: školský rok 2013/14                                           Z: vyučujúci, vedúce PK, MZ

g) Pozornosť venovať aj slaboprospievajúcim žiakom, motivovať ich dielčími úspechmi a v práci s nimi využívať vnútornú diferenciáciu.

T: školský rok  2013/14                                          Z: všetci vyučujúci

h) Osobitnú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa vyučujú podľa individuálneho učebného plánu, učebných osnov špeciálnej školy.

T: školský rok 2013/14                                           Z: TU, VP

i)Vyučujúci II. stupňa spolupracujú s výchovnou poradkyňou

T: školský rok 2013/2014                                       Z: uč. II.stupňa, Nal.

 

 Mravná výchova

a)Viesť žiakov k dôslednému dodržiavaniu školského poriadku. Jeho dodržiavanie vyhodnocovať v triednych kolektívoch a na rodičovských združeniach.

T: školský rok 2013/14                                           Z: triedni učitelia

b) Rozvíjať u žiakov zásady slušného správania, viesť ich k úcte ku starším, k tolerancii voči spolužiakom i ostatným ľuďom. Využiť 1. október, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov)

T: školský rok 2013/14                                           Z: všetci vyuč.

c) Pri riešení výchovných problémov využívať výchovnú komisiu

T: školský rok   2013/14                                          Z: RŠ, VP

 

Pracovná výchova

a) V rámci environmentálnej výchovy starať sa o školský pozemok, záhradu. Skrášľovať okolie školy vysádzaním drevín a okrasných kríkov. Interiér školy spríjemniť kvetinovou výzdobou. 

T: školský rok  2013/14                                         Z: vyuč. PV, ENV

b) Pokračovať v zbere druhotných surovín - noviny, časopisy, plastové vrchnáčiky, SABI vrchnáčiky, batérie, plechovky.

T: školský rok  2013/14                                          Z: ZRŠ, Jur.

 

Estetická výchova

a)  Formou exkurzií podnecovať záujem žiakov o umelecké diela a kultúrne pamiatky, navštíviť galérie, knižnice, divadlá v Košiciach.

T: podľa plánu exkurzií 2013/14                            Z: TU, vyuč. výchovných predmetov

b) Zapájať žiakov do umeleckých súťaží v prednese poézie a prózy, v speve, výtvarných   prác.

T: podľa plánu súťaží                                             Z: uč. SJL, HV, VV     

c) V spolupráci so ZUŠ Valaliky usporiadať výchovný koncert.

T: december, marec                                                 Z: ZRŠ

d) V priebehu roka esteticky zabezpečovať výzdobu interiéru a exteriéru školy.

T: školský rok 2013/14                                           Z: všetci učitelia

e) Viesť žiakov k estetickej úprave zošitov, k estetizácii svojej triedy. Starať sa o čistotu

a  poriadok vo svojej šatni.

T: školský rok  2013/14                                           Z: TU

f)  Zabezpečiť divadelné predstavenie

T: podľa ponuky (2x)polročne                                Z: ZRŠ

 

Telesná výchova

a) Hodiny TV a záujmovej telesnej výchovy realizovať na chodbe, na multifunkčnom ihrisku, na školskom dvore v súlade s učebnými plánmi a možnosťami školy

T: školský rok 2013/14                                           Z: vyuč. TV      

b)Venovať pozornosť dopravnej výchove, zabezpečiť besedu s príslušníkom PZ.

T: apríl, máj 2014                                                   Z: ZRŠ

c) Viesť žiakov k rozvíjaniu pohybových aktivít pozitívne pôsobiacich na ich telesné a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj. Pestovať u žiakov návyky na pravidelné športovanie a uplatňovať netradičné telovýchovne prostriedky a pohybové aktivity, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky.

T: telov. chvíľky                                                      Z: vyuč. TV a I.stupňa

d) Zorganizovať pre žiakov“ Beh T. Foxa“

T: september 2013                                                   Z: vyuč. TV

e) Uskutočniť lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa

T: február 2014                                                        Z: Pavlík

f) Uskutočniť plavecký výcvik pre žiakov 1. stupňa

T: apríl 2014                                                             Z: RŠ

g) Podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase detí a mládeže a sprístupniť ihriská na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy

T: školský rok 2013/14                                            Z: vedúci krúžkov     

 

Zdravotná výchova

a) Zdravotnej výchove venovať dostatočnú pozornosť na vyučovacích hodinách. Pestovať u žiakov hygienické návyky a vyžadovať používanie hygienických vrecúšok.

T: školský rok 2013/14                                         Z: TU, vychov. v ŠKD

b) Nabádať žiakov k zvýšenej starostlivosti o svoje zdravie a to otužovaním, športovaním, pohybom v prírode, správnou životosprávou a osobnou hygienou.

T: školský rok 2013/14                                         Z: všetci učitelia, vychov. v ŠKD

c)  Zabezpečiť  besedy s lekárkou, so psychologičkou.

T: školský rok  2013/14                                        Z: TU

d) Získavať žiakov pre prácu v zdravotníckych krúžkoch a zúčastniť sa okresnej súťaže Hliadky mladých zdravotníkov I. a II. stupňa.

T: máj 2014                                                           Z: Petr.

e) Prístupnými formami primeranými veku a mentálnej úrovne žiakov realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

T: školský rok 2013/14                                      Z: vyuč. prírodovedy, prírodopisu, NV, EV

f) V rámci výchovy žiakov k bezpečnosti a ochrany zdravia  zabezpečiť spoluprácu so Slovenským Červeným krížom, Požiarnou ochranou.

T: máj 2014                                                          Z: p. uč. Češk.

g) Realizovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu mlieka, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci...Uskutočniť zbierky na pomoc postihnutým deťom, deťom s onkologickým ochorením.

T: školský rok  2013/14                                        Z: ZRŠ Klein.     

 

Environmentálna výchova

a) Vo vyučovacom procese realizovať Učebné osnovy Ochrana života a zdravia pre 1.- 9. ročník ZŠ č. 85/2002 platné od 1. 02. 2002. Do výchovno-vzdelávacieho procesu zaradiť výstupný vzdelávací štandard povinného učiva „Ochrana života a zdravia“ pre 2. stupeň s exemplifikačnými úlohami č. CD 2005-20331/28738-1:091s cieľom pripraviť žiakov na život v prostredí, v ktorom sa nachádzajú a pripraviť ich na zvládnutie mimoriadnych udalostí.

T: september, máj                                                    Z: všetci vyučujúci

b) c) Zapojiť žiakov do súťaže „ Poznaj a chráň“ .

T: máj    2014                                                           Z: p. uč. Petr.  

c Realizovať pre žiakov I. stupňa Didaktické hry

T: máj  2014                                                              Z: vyuč. I. stupňa, ZRŠ

d) Realizovať pre žiakov II. stupňa jesenné a jarné účelové cvičenia v prírode „ Ochrana života a zdravia“

T: september, máj                                                     Z: p. uč. Pavlík, RŠ

e) Environmentálnu výchovu vyučovať v rámci školského vzdelávacieho programu ako povinný predmet v 1.- 8 ročníku a implementovať prvky environmentálnej výchovy do tematických výchovno - vzdelávacích plánov všetkých vyučovacích predmetov so zreteľom na výchovu k tvorivému a efektívnemu riešeniu problémov kvality života, ochrany a tvorby životného prostredia , ktorého súčasťou sú aj zvieratá.

T: školský rok  2013/14                                             Z: všetci vyuč.           

 

Výchova k vlastenectvu, humanizmu a demokracii

a)Vlasteneckú výchovu realizovať v celkovom ponímaní výchovy a vzdelávania v práci školy, vo všetkých predmetoch a záujmových útvaroch. Vo výchovno-vzdelávacom procese uvádzať myšlienky upevňovania národného povedomia a hrdosti na vlastný národ a jeho históriu a súčasnosť. Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti

T: školský rok  2013/14                                          Z: všetci vyuč.

b) Organizovať vychádzky, exkurzie a výlety na pamätné miesta, organizovať besedy, prednášky, navštevovať kultúrne a spoločenské podujatia.

T: školský rok 2013/14                                           Z: všetci vyuč.  

c) Formovať v dieťati hrdosť na svoj región, lásku k domovine a prebúdzať v ňom vlastenecké cítenie.

T: školský rok 2013/14                                          Z: všetci vyuč.   

d) Na hodinách občianskej náuky venovať pozornosť výchove k štátnosti, úcte k štátnym symbolom, štátnym a cirkevným sviatkom. Aktuálne využívať pamätné dni.

T: školský rok 2013/14                                          Z: uč. I. stupňa, p. uč. Mišk. 

 

Úsek výchovného poradenstva

a) Výchovná poradkyňa bude pracovať podľa plánu práce, pomáhať žiakom pri riešení osobného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie.

b) Sleduje záujmy žiakov o povolanie, usmerňuje ich, spolupracuje s triednymi učiteľmi, s rodičmi žiakov.

c) Pri poskytovaní informácií žiakom a rodičom o možnostiach štúdia na stredných školách je potrebné vychádzať iba zo siete škôl na školský rok 2013/14.

d) Spolupracuje s CPPPaP, školským lekárom, so školským špeciálnym pedagógom, s úradmi práce, s koordinátorom prevencie, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov, vývoj zamestnanosti a uplatňovanie sa absolventov v praxi.

e) Získava metodickú pomoc a informačný servis v inštitúciách: pedagogicko-psychologické poradne, špeciálno-pedagogické poradne, detské integračné centrá, metodicko-pedagogické centrá, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, školské výpočtové strediská a iné inštitúcie participujúce na výchove a vzdelávaní

f)  Sleduje príčiny neprospievania, hľadá optimálne východiská a ich riešenie.

g) Dôsledne sleduje dodržiavanie postupov pri zanedbávaní školskej dochádzky.

h) Starostlivosť o začlenených žiakoch

a)  kontrola evidencie  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

b/ vyradenie dokumentov začlenených žiakov do archívu, ktorí boli vyradení na základe rozhodnutia odborného vyšetrenia a ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku.

c/ priebežne registrovať nových žiakov, viesť ich dokumentáciu a vyplniť nové tlačivá “Návrh prijatia žiakov so ŠVVP“.

d/ vytvoriť zoznamy žiakov so ŠVVP – začlenených pre zdravotné problémy, pre poruchy učenia....

 1. Špeciálno pedagogická činnosť:

a/  Vypracovanie IVVP.

b/ Pomoc pedagógom pri vytváraní špecifických modifikovaných plánov na jednotlivé predmety pre začlenených žiakov.

c/ Pomoc pedagógom u žiakov so ŠVVP – písanie diktátov, testov...

d/ Spolupráca“

a/ so sociálnym pracovníkom kvôli edukačným problémom žiakov s poruchami správania a učenia

b/ So všetkými poradenskými centrami.

 

5. Oblasť riadenia  a vedenia školy

a) Zabezpečovať systematické zisťovanie úrovne základných poznatkov podľa vzdelávacích štandardov a vzdelávacích štandardov s exemplifikačnými úlohami na 1. a 2. stupni

T: školský rok 2013/14                                            Z: RŠ, ZRŠ

b) Vypracovať plán práce školy, plán vnútroškolskej kontroly. Hospitácie vykonávať podľa plánu, podľa potreby riadenia a metodickej pomoci učiteľom. Skvalitniť poznávaciu a hospitačnú činnosť vedenia školy.

T: september, školský rok                                         Z: RŠ, ZRŠ

c) Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov

T: školský rok 2013/14                                             Z: RŠ, ZRŠ

d) Posilniť autonómnosť  metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy, činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení.

T: školský rok 2013/14                                               Z: RŠ, ved. MZ, PK

e) Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania za účelom skvalitňovania pedagogického procesu

T: podľa ponuky vzdelávacích inštitúcií                    Z: RŠ            

f) Podľa plánu vnútroškolskej kontroly zabezpečiť plnenie tematických výchovno vzdelávacích plánov v súlade s učebnými osnovami, vzdelávacími štandardami a vzdelávacími štandardami s exemplifikačnými úlohami

T: štvrťročne                                                               Z: RŠ, ZRŠ

g) Účinnosť vnútornej kontroly školy zvyšovať dôslednou analýzou zistení konkrétne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov.

T: školský rok  2013/14                                              Z: RŠ, ZRŠ  

h) Vypracovať mesačné plány a prejednať ich na pracovných poradách. Pracovné porady  uskutočňovať 1-krát mesačne.          

T: mesačne                                                                    Z: RŠ

 

Ďalšie vzdelávanie pedagógov

 

a)  Zabezpečovaním podmienok pre zdokonaľovanie zručnosti pedagogických zamestnancov vo využívaní PC a učební IKT, edukačných programov na CD, interaktívnych tabúľ. Za tým účelom štúdium informatiky pre. II. stupeň.

T: školský rok                                                               Z: RŠ

b) Zapájanie pedagógov do kariérového vzdelávania na pozície - triedny učiteľ, vedúci PK a MZ, školský knihovník, výchovný poradca, uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe

T: školský rok                                                              Z: RŠ

c) Podľa záujmu a potrieb školy vytvárať podmienky pre účasť pedagógov na ďalších formách vzdelávania: špecializačné, inovačné, semináre, kurzy, konferencie a pod. s dôrazom na pravidelné individuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania.

T: školský rok                                                              Z: RŠ

d) Zabezpečovaním podmienok k rozvíjaniu právneho vedomia pedagogických zamestnancov v oblasti verejnej správy, riadenia škôl a inovácie legislatívy v oblasti školstva.

T: školský rok                                                              Z: RŠ

e) Vzdelávanie pedagógov uskutočňovať aj na pracovných poradách, zasadnutiach MZ,PK a účasťou na akciách MPC. Osvojovať so metódy individuálneho štúdia a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie.

T: školský rok                                                              Z: RŠ

f) Zamerať vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov na metódy a formy práce orientované na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov

T: školský rok                                                               Z: RŠ

 

6. Rozvoj materiálového vybavenia školy 

V tomto školskom roku je potrebné realizovať vylepšenie a úpravu školských priestorov:

o   vybaviť triedy novým nábytkom            /DC/

o   zrekonštruovať šatne                              /DC/

o   vymeniť staré radiátory na chodbách

o   zrekonštruovať ihriská a bežeckú dráhu

o   doplniť vybavenie kabinetov novými softver. programami

o   zabezpečiť predpísané revízie

o   zabezpečiť potrebné učebnice a pracovné zošity

o   pokračovať v projekte „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných    školách“, Kariérový a profesijný rast pedag. zamestnancov

o   vypracovať a realizovať projekty

  

8. Spolupráca školy s rodičmi, s materskou školou, s radou školy

a) Vedenie školy sa bude pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach rady rodičov a prehlbovať  spoluprácu s rodičmi žiakov

T: školský rok 2013/14                                          Z: RŠ

b) Prostredníctvom celoškolských a triednych schôdzí budú triedni učitelia a vedenie školy informovať rodičov s výsledkami práce žiakov a spoločne hľadať východiská pri riešení problémov

T: školský rok  2013/14                                          Z: TU, RŠ 

c) Spolupracovať s radou rodičov a radou školy v oblasti materiálno - technického vybavenia školy a pri organizovaní týchto podujatí: vianočná slávnosť, karneval, športový deň, krúžková činnosť a pod.

T: školský rok  2013/14                                         Z: RŠ, ZRŠ

d) Zapojiť sa do Európskeho dňa rodičov a škôl

T: školský rok                                                        Z: RŠ,RR

e) Uskutočniť ples rodičov a učiteľov a zisk použiť na materiálne vybavenie školy

T: 19. október  2013                                            Z: predseda RŠ, RŠ, RR

f) Spolupracovať s materskou školou, uskutočňovať vzájomné hospitácie a organizovať spoločné podujatia ako zápis do 1. ročníka...

T: školský rok   2013/14                                       Z: RŠ      

g) Získavať sponzorov hlavne z radov rodičov a podnikateľov, 2%

T: školský rok  2013/14                                          Z: RŠ

h) Naďalej spolupracovať s OcÚ, podieľať sa na spoločných aktivitách

T: školský rok  2013/14                                          Z: RŠ

i) O aktivitách školy informovať na stránkach „ Ruskovčana“

T: školský rok  2013/14                                          Z: RŠ    

j) Aktualizovať webovú stránku

T: školský rok 2013/14                                        Z: Dzur

 

 

 

Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a

 

Po prerokovaní a schválení na pedagogickej rade je pracovný plán školy záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí sa ním budú riadiť pri každodennej práci. Tento plán školy môže byť priebežne doplňovaný o ďalšie úlohy.

Kontrola plnenia plánu sa bude vykonávať na zasadnutiach pedagogickej rady v jednotlivých hodnotiacich obdobiach školského roka.

Plán práce školy bol prerokovaný a schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa 23. 09. 2013

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   Mgr. Eva Ignácová

                                                                                                     riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESIAC

AKCIA

športové súťaže

exkurzie

SEPTEMBER

Otvorenie šk.roka 2013/14

 

 

 

Deň ústnej hygieny

Beh okolo Slanského hradu

 

 

Deň mlieka

Beh Terryho Foxa

 

 

Noc výskumníkov

 

 

 

Deň bielej pastelky

 

 

OKTÓBER

Návšteva báb. divadla

 

 

 

Deň nezábudiek

 

 

 

Medzin.deň škol. knižníc

OK cezpoľný beh

 

 

Deň výživy - jablka

 

 

 

Záložka do knihy spája

 

 

 

Deň zvierat - ZOO

 

 

 

Burza kníh

 

 

NOVEMBER

Týždeň vedy a techniky

Excel-Cup florbal

 

 

Olympiáda zo SJL

Okresné kolo v streľbe

 

 

Komparo

Jula Zborovjana

 

 

Týždeň boja proti drogám

 

 

 

Tekvicový deň

 

 

DECEMBER

Vianočná burza

 

 

 

Mikuláš

 

 

 

Vianočná slávnosť

 

 

 

Beseda o AIDS

 

 

 

Šaliansky Maťko

 

 

 

Pytagoriáda šk. kolo

 

 

 

Olympiáda AJ

 

 

 

Červené stužky

 

 

JANUÁR

Matem.olympiáda

 

 

 

Vločkové popoludnie

 

 

FEBRUÁR

Karneval

 

 

 

Zápis do 1. ročníka

Lyžiarsky výcvik

 

MAREC

Matematický klokan

 

 

 

Testovanie žiakov 9.roč

 

 

 

Deň vody

Plavecký výcvik

 

 

Burza kníh Klokan

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

 

 

Divadelný Ďurkov

 

 

 

Noc s Andersenom

 

 

APRÍL

Deň Zeme

 

 

 

Komparo

 

 

 

Deň narcisov

 

 

 

Div. Košice

 

 

 

Hlasné čítanie

 

 

 

Malá mat. olympiáda

 

 

MÁJ

Slávik Slovenska

Okr. kolo atletika

 

 

 

Hľadáme nových olym  Kinderiáda

 

 

Rúfusove Bohdanovce

Orientačný beh

 

 

Deň Múz

 

 

JÚN

ZŠ má talent

Putovný pohár RŠ v streľbe

 

 

Deň detí

 

 

 

výlety

 

 

 

 

 

 

celoročne -  zbery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÚŽKY

školský rok 2013/2014

 

 

Počítačový:                p. uč. Češkovičová            29 žiakov

Florbal:                      p. uč. Pavlík                       19 žiakov

Tenis a stolný tenis:   p. uč. Pavlík                         9 žiakov

Výtvarný:                   p. uč. Juriková                   10 žiakov

Nemecký jazyk:         p. zást. Kleinová                  7 žiakov

ŠKD:                          p. vych. Blašková               18 žiakov

 

 

 

Elias:                        p. Dzuro                              15 žiakov

Taekwondo:             p. Kopčík                             15 žiakov

 

SPOLU:                                                              122 žiakov

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ruskov
  Ruskov 32, 044 19
 • +421 55 6941420

Fotogaléria